Bài viết

Tiếp tục lùi thời hạn cắt sóng Analog đến ngày 15 tháng 6 năm 2016

Sẽ lùi thời gian cắt sóng một số kênh analog từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 sang ngày 15 tháng 6 năm 2016. Thời gian tắt toàn bộ các kênh dạng analog thì sẽ được họp và quyết định sau. Đây là lần thứ 2 quyết định lùi thời gian cắt sóng tại 4 thành phố lớn. Trước đó là lùi từ 1 tháng 1 năm 2016 đến 1 tháng 3 năm 2016. Và bây giờ sẽ lùi từ 1/3/2016 đến 15/6/2016. Đọc tiếp